REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://hurtowniahalina.com/

 

Art. 1 DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy pod adresem https://hurtowniahalina.com/ wraz ze wszystkimi podstronami, w którym można dokonać zakupu dzieł o twórczym charakterze dostępnych w aktualnej ofercie sklepu.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, a także osoba prawna, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument), która zarejestrowała się w Sklepie
 3. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach ogłoszenie o sprzedaży Towarów było aktualne. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Jednocześnie ogłoszenie z ujawnieniem zdjęcia na stronie Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Art. 2 SKLEP

 1. Właścicielem Sklepu jest Halina-Adam-Kinga Janina Słotwińska, Adam Słotwiński, Kinga Słotwińska-Putka ul. Lontowa 28, 94-312 Łódź, NIP 7272693647.
 2. Nazwa oraz treści Sklepu podlegają ochronie prawnej.
 3. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.
 4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Sklepu następuje w chwili zarejestrowania Użytkownika w Sklepie. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia konta Użytkownika na jego żądanie lub przez Właściciela Sklepu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Naruszenie postanowienia ust. 6 może skutkować usunięciem konta Użytkownika przez Właściciela Sklepu.
 8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski a nadto nie naruszają autorskich praw majątkowych.

 

Art. 3 Warunki dokonywania zakupów

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową po wcześniejszej Rejestracji Użytkownika.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany, numeru telefonu i adresu e-mail a nadto otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zapłaty ceny na rachunek bankowy Właściciela Sklepu.
 10. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Właściciela Sklepu.

Art. 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty ceny wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Właściciela Sklepu.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

Art. 5 PŁATNOŚĆ

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sklepu oraz za pomocą operatora płatności Przelewy24.

 

Art. 6 ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

Art. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument oraz jednoosobowy przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej oraz podmiotów wskazanych w art. 3855 Kodeksu Cywilnego, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w trybie ust 1 i 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Właściciela Serwisu.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 7. Prawo zawrotu nie przysługuje, jeżeli Użytkownik nabył w Sklepie Towar wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służy do zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Art. 8 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Użytkownik ma prawo żądać doprowadzenia zakupionego Towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę lub naprawę wadliwego towaru. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 
 2. W celu realizacji prawa do reklamacji, Użytkownik winien odesłać reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności na koszt Sklepu na adres: Firma Halina-Adam-Kinga, Lontowa 28 , 94-312 Łódź oraz wysłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: importerhurtowniahalina@gmail.com
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz z Towarem.
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

Art. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub Partnera spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika lub Partnera, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika lub Partnera wirusami.

 

Art. 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż udostępnia informacje o Użytkownikach osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Sklepu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu
 4. Użytkownik wyraża zgodę na informowanie go przez Właściciela Sklepu o wszelkich przeprowadzanych przez niego akcjach promocyjnych. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres importerhurtowniahalina@gmail.com. oświadczenia woli rezygnacji.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Sklepu. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres importerhurtowniahalina@gmail.com W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 8. Usługodawca informuje, iż podczas składania Zamówień w Sklepie w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 9. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 10. Podczas rejestracji konta w Sklepie lub w późniejszym, dowolnym momencie, korzystając z właściwych funkcjonalności Sklepu, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpłatnych newsletterów, dotyczących prezentowanych w serwisie zdjęć produktów i kolekcji oraz innych informacji związanych z działalnością Sklepu.
 1. Użytkownik może zrezygnować z newslettera w każdej chwili, korzystają z opcji „Usuń mnie z listy subskrybentów”, znajdującej się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Sklepie.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego dokumentu.

Art. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu oraz treści Sklepu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuj się Regulamin z chwili zawarcia umowy.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Sklepie.
 3. W przypadku sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 4. Sklep oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Sklepie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej Firefox wersja 88 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
 6. Niniejszy Regulamin jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.